Showing posts with label 假才子. Show all posts
Showing posts with label 假才子. Show all posts

2018-12-11

  • 【立場新聞】假才子:唔好咁大聲比美帝知呢個女人有景轟 (740)


  • 2018-10-05

  • 【立場新聞】假才子:講起我就扯火 (1548)


  • 2018-07-15

  • 【眾新聞】假才子:炸咗佢再起過 哥倫比亞都識梁愛詩 (1159)


  •