Showing posts with label David Tang. Show all posts
Showing posts with label David Tang. Show all posts

2018-05-21

  • 【立場新聞】David Tang:英國王室 — 萬民景仰的「富二代」 (2086)


  • 2018-05-11

  • 【立場新聞】David Tang:普通話不可能是「標準漢語」 頂多是「標準官話」 (1750)


  • 2018-04-17

  • 【立場新聞】David Tang:差人今次明明做錯了 還是一副高高在上的架勢 (694)


  •